Η επικοινωνία των μορφών σε περιβάλλον Scratch γίνεται με τη μετάδοση μηνύματος από μια μορφή σε μια άλλη.

Παρουσίαση μαθήματος στην τάξη: class3.pdf

Εφαρμογή σε Scratch: class3.sb

Φύλλο εργασίας: worksheet3.pdf

Εφαρμογή σε Scratch: worksheet3.sb

 

Καθηγητής: 
Παπαδόπουλος Γεώργιος

Βαθμίδα: 

Έτος: 

Γλώσσα: 

Γενική θεματική περιοχή: 

Tags: 


Αρχεία της εργασίας: