Εξοικείωση των μαθητών με την έννοια της μεταβλητής και της χρήσης της στο περιβάλλον Scratch.

 Παρουσίαση μαθήματος στην τάξη: class2.pdf

 Εφαρμογή σε Scratch: class2.sb

 Φύλλο εργασίας: worksheet2.pdf

 Εφαρμογή σε Scratch: worksheet2.sb

Καθηγητής: 
Παπαδόπουλος Γεώργιος

Βαθμίδα: 

Έτος: 

Γλώσσα: 

Γενική θεματική περιοχή: 

Tags: 


Αρχεία της εργασίας: